Responsive Ad Slot

Bozova

Bozova

Bozova'da yeni hastanenin ilk betonu döküldü

Bozova Devlet Hastanesinin ilk betonu 3850 Metrekarelik alan üzerinde döküldü.

27 Mart 2018 Salı

/ Editör Urfa Kalesi
Bozova Devlet Hastanesinin ilk betonu 3850 Metrekarelik alan üzerinde döküldü.
Top­lam­da 16.000 metre kare alana sahip has­ta­ne in­şa­atı 3850 met­re­ka­re üze­rin­de ku­ru­lu­yor.50 yatak ka­pa­si­te­li ola­rak ta­sar­la­nan yeni has­ta­ne de 25 oda ise mü­şa­he­de odası kul­la­nıl­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor.
Saha Şefi Meh­met Oymak Has­te­ne ile il­gi­li şun­la­rı dedi; “2019 Mayıs ayın­da bit­me­si he­def­le­nen yeni has­ta­ne­de YANIK odası YOĞUN BAKIM, ACİL SERVİS, POLİKİNLİKLER, YENİ DOĞAN SERVİSİ 2 adet AMELİYAT­HA­NE, DO­ĞUM­HA­NE DİYALİZ bö­lü­mü EMAR RÖNT­GEN EN­DOS­KOPİ Mut­fak ye­mek­ha­ne ça­ma­şır­ha­ne morg ve ay­rı­ca oda­lar iki ki­şi­lik ola­rak ta­sar­lan­mış­tır.”dedi

Bo­zo­va­lı bir va­tan­daş has­ta­ne için şu söz­le­ri sar­fet­ti: “Tüm bun­lar gü­zel­de il­çe­nin ih­ti­ya­cı­na ye­te­cek­mi belki bugün için evet yarın ya­rın­la­rı Allah bilir.Bölge hal­kı­nın yıl­lar­dır has­ret­le bek­le­di­ği dev­let has­ta­ne­si in­şa­atı rö­tar­lı­da olsa ni­ha­yet baş­la­mış tüm hı­zıy­la sür­mek­te­dir.

Uma­rım il­çe­miz in­sa­nı­nın der­di­ne çare olur has­ta­la­rı­mı­zın şifa bu­la­ca­ğı Urfa’ya git­me­ye gerek kal­ma­dan tüm ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­la­na­bi­le­ce­ği bir sağ­lık ku­ru­lu­şu olur.​

Temenni­miz bu yönde in­şal­lah yeni has­ta­ne­mi­ze ya­kı­şır ilçe hal­kı­nın da mem­nun ka­la­ca­ğı temiz hij­ye­nik güler yüzlü per­so­nel ye­rin­de teş­his doğru te­da­vi­ler ile halka hiz­met hakka hiz­met po­li­ti­ka­sıy­la ha­re­ket edip sür­dür­mek­tir.
Sağ­lık söz ko­nu­su olun­ca ma­ze­ret­le­rin bir an­la­mı­nın ol­ma­dı­ğı­nı bil­mek­te yarar var­dır.Has­ta­ne­de sağ­lık hiz­met­le­ri ve­ri­lir­ken bir in­sa­nın ya­şa­mı söz ko­nu­su ol­du­ğun­da be­şe­ri ka­de­rin­de tayin edil­di­ği­ni unut­ma­mak lazım.​

Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le il­çe­miz­de ya­pı­mı devam eden Dev­let has­ta­ne­mi­zin il­çe­miz ve ma­hal­le hal­kı­na ye­ni­lik­ler ka­ta­ca­ğı ke­sin­ti­siz ma­ze­ret­siz sağ­lık hiz­met­le­ri sun­ma­sı­nı te­men­ni ede­riz.”
Haber:İsmail Ercan Fo­toğ­raf: Ahmet Pala

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Don't Miss
© Tüm Hakları Saklıdır
Yazılım templateszoo