Responsive Ad Slot

Bozova

Bozova

Bo­zo­va'da genç­ler spor­la ta­nı­şı­yor

Şan­lı­ur­fa'nın Bo­zo­va il­çe­sin­de genç­ler ya­pı­lan bir­çok proje sa­ye­sin­de spor fa­ali­yet­le­rin­de de­re­ce­ye gi­ri­yor.

29 Aralık 2017 Cuma

/ Editör Bozova Haber
Şan­lı­ur­fa'nın Bo­zo­va il­çe­sin­de genç­ler ya­pı­lan bir­çok proje sa­ye­sin­de spor fa­ali­yet­le­rin­de de­re­ce­ye gi­ri­yor.

Bo­zo­va'da spo­run yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ve geniş kit­le­le­re ulaş­tı­rıl­ma­sı için aile­le­rin des­te­ği alı­na­rak Bo­zo­va Kay­ma­kam­lı­ğı, Bo­zo­va Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı, Bo­zo­va İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile Bo­zo­va Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ği ha­lin­de çe­şit­li branş­la­rın­da, alt ya­pı­ya yö­ne­lik öğ­ren­ci-spor­cu­lar spor­tif kurs­la­ra alı­na­rak, okul­lar arası ve ku­lüp­ler arası mü­sa­ba­ka­la­ra ha­zır­lan­ma­sı sağ­la­nı­yor.

Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü ile İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün iş­bir­li­ğin­de İlçe Okul Spor­la­rı Ter­tip Ko­mi­te­sin­ce dü­zen­le­nen Okul­lar arası Mü­sa­ba­ka­la­ra ön­ce­ki yıl­la­ra göre ka­tı­lım, yüzde 300 ar­ta­rak 2017-2018 Eği­tim öğ­re­tim se­zo­nun­da 2 bin 900 kişi ola­rak bek­le­ni­yor. Kikc Boks spor­cu­su Ha­ti­ce Taş, Niğde’de ya­pı­lan Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da Üçün­cü oldu. Ka­no­da Es­ki­şe­hir'de ya­pı­lan Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da K2 de ya­rı­şan Yusuf Ercan ve Yusuf Can Ercan Tür­ki­ye üçün­cü­sü oldu.
Pro­je­nin uy­gu­lan­ma­sı için 29 ka­lem­de 3bin 500 adet spor mal­ze­me­si alın­dı. Spor Mal­ze­me­si be­de­li ve eği­tim gi­der­le­ri 127.780,00 TL ola­rak be­lir­len­di. Ma­li­ye­tin yüzde 90 Bo­zo­va Be­le­di­ye­sin­ce kar­şı­la­nır­ken, yüzde 10 proje or­tak­la­rı olan İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğün­ce kar­şı­lan­dı.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Don't Miss
© Tüm Hakları Saklıdır
Yazılım templateszoo