Responsive Ad Slot

Bozova

Bozova

Çok amaçlı sinema ve toplantı salonu açıldı

Bo­zo­va’da çok amaç­lı si­ne­ma ve top­lan­tı sa­lo­nu Kay­ma­kam Ze­ke­ri­ya Göker’in ta­li­mat­la­rı son­ra­sın­da kısa sü­re­de ta­di­la­tı ya­pı­la­rak tek­rar va­tan­da­şın hiz­me­ti­ne açıl­dı.

27 Mart 2018 Salı

/ Editör Urfa Kalesi
Bo­zo­va’da çok amaç­lı si­ne­ma ve top­lan­tı sa­lo­nu Kay­ma­kam Ze­ke­ri­ya Göker’in ta­li­mat­la­rı son­ra­sın­da kısa sü­re­de ta­di­la­tı ya­pı­la­rak tek­rar va­tan­da­şın hiz­me­ti­ne açıl­dı.
Ta­di­la­tı ya­pı­la­rak daha kul­la­nış­lı hale ge­ti­ri­len si­ne­ma ve top­lan­tı sa­lo­nu açı­lı­şı için vekil Cev­he­ri kay­yum ve Kay­ma­kam Ze­ke­ri­ya Göker Ak­Par­ti ilçe baş­ka­nı Sayın Sü­ley­man De­ve­ci İlçe müf­tü­sü Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye en­cü­me­ni Aydın Yener zi­ra­at oda baş­ka­nı Suphi Aksoy ma­hal­le muh­tar­la­rı STK’lar kurum amir­le­ri par­ti­li­ler MHP, CHP tem­sil­ci­le­ri ka­la­ba­lık bir va­tan­daş top­lu­lu­ğu­nun ka­tı­lı­mı ile açı­lış ger­çek­leş­ti.


Kay­ma­kam ve Bo­zo­va be­le­di­ye baş­kan v Sayın Ze­ke­ri­ya Göker’in açı­lış ko­nuş­ma­sın­da yap­tık­la­rı yap­mak­ta ol­duk­la­rı yap­mak is­te­dik­le­ri ile il­gi­li bir ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan Vekil Cev­he­ri mik­ro­fo­nu ala­rak sa­lo­na dönüp işte Bo­zo­va’da öz­le­di­ği­miz tablo budur. İçin­den geç­ti­ği­miz süreç içe­ri­sin­de daha güçlü bir­lik ve be­ra­ber­li­ğe ih­ti­ya­cı­mız var­dır.


​Kay­ma­kam ve kay­yum Göker muh­tar­la­ra ve ka­tı­lım­cı­la­ra öğ­len ­ye­me­ği ik­ra­mı ola­ca­ğı­nı açık­la­ya­rak açı­lış prog­ra­mı son buldu.​

Vekil Cev­he­ri İlçe baş­ka­nı ve ka­la­ba­lık heyet esnaf zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.​
Saat bire doğru tek­rar top­la­nan muh­tar­lar ve ka­tı­lım­cı­lar öğlen ye­me­ği­ne geç­ti­ler. Ye­mek­ten sonra Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­ka­nı Nihat Çift­çi Bo­zo­va’yı zi­ya­ret ede­rek fark­lı et­kin­lik­ler­de bu­lun­du.
Haber: Ab­dul­ka­dir Akgün Fo­toğ­raf: Ahmet Bah­ce­çi

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Don't Miss
© Tüm Hakları Saklıdır
Yazılım templateszoo