Responsive Ad Slot

Bozova

Bozova

Su Haftasında Bozova'da ağaç diktiler

Bozova'da su haftasında ağaç dikimi gerçekleşti.

27 Mart 2018 Salı

/ Editör Urfa Kalesi
Genç işa­da­mı İbra­him Doğan ön­cü­lü­ğün­de Tür­ki­ye Kar­deş­lik Bir­li­ği Bo­zo­va Şube Baş­ka­nı ve yö­ne­ti­mi (TÜR­KAB) ASOB­DER, Bo­zo­va Akil genç­lik plat­for­mu, ŞA­SOB­DER, BA­BA­DER, ŞA­OB­DER, ve AV­RAS­YA Fe­de­ras­yon­la­rı or­tak­la­şa 25 mart dünya su haf­ta­sı ne­de­niy­le Bü­yük­şe­hir Çatak Sos­yal te­sis­le­rin­de ağaç di­ki­mi ger­çek­leş­ti­ril­di.
Der­nek ve fe­de­ras­yon üye­le­ri­nin ka­tı­lı­mı ile ger­çek­le­şen ağaç di­ki­min­de renk­li gö­rün­tü­ler sah­ne­len­di.Ağaç dik­mek için bir bi­riy­le ya­rı­şan üye­ler yak­la­şık 150 ağaç di­ki­mi­ni üç saat bo­yun­ca can suyu ve­re­rek ger­çek­leş­tir­di.
He­ye­can­lı an­la­rın ya­şan­dı­ğı dikim sı­ra­sın­da ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­me­nin yanı sıra ek­ti­ği ağaca is­mi­ni ve­ren­ler oldu.​

Ha­tı­ra fo­toğ­raf­la­rı çe­kil­dik­ten sonra der­nek baş­kan­la­rı birer ko­nuş­ma ya­pa­rak bun­dan böyle ül­ke­miz adına her türlü önem­li gün­ler­de der­nek­ler ve fe­de­ras­yon ola­rak bu tür et­kin­lik­ler dü­zen­le­me­ye devam ede­ce­ğiz. Bugün bu­ra­da ol­duk­la­rı için he­ye­can­lı ve mutlu ol­duk­la­rı­nı bu tür et­kin­lik­le­rin de­va­mı­nın ge­le­ce­ği­ni deklare et­ti­ler.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Don't Miss
© Tüm Hakları Saklıdır
Yazılım templateszoo